ตารางนัดหมาย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

วันนี้ วันที่ : 17 เม.ย. 2567
วันที่ เวลา เรื่อง สถานที่
19 เม.ย. 2567 13.30-15.30 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 เอกสารประกอบการประชุม : https://plan1.cmru.ac.th/?p=1012 Zoom link : https://zoom.us/j/92793238223
19 เม.ย. 2567 13.00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแสดงปาฐกถาธรรมบรรยายพิเศษฯ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
25 เม.ย. 2567 13.00 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
12 ส.ค. 2567 แจ้งเวลาอีกครั้ง ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแต่งกายชุดปกติขาว ในฐานะ ผอ.สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ แจ้งอีกครั้ง
09 ธ.ค. 2567 แจ้งเวลาอีกครั้ง ร่วมพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี การแต่งกาย ชุดไทย-ชุดพื้นเมือง ในฐานะ ผอ.สำนักทะเบียนฯ แจ้งอีกครั้ง