สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      

มคอ.5


1/2559


GHUM11014 จิตตปัญญาศึกษา () GLAN11031 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ (อาจารย์กนิษฐ์ ดีหนอ ) GLAN11044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ (อาจารย์กนิษฐ์ ดีหนอ ) GSCI11014 การคิดและการตัดสินใจ (อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต) GSCI11024 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต ( อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร) GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ จันทร์ทอง) GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ จันทร์ทอง)

1/2560


GLAN11044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ (อ.กมลฉัตร) GLAN11044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ (อ.ลลิดา) GLAN11044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ (อ.วรางคณา) GLAN11044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ (อ.แอกร) GLAN11044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ (อ.บุณิกา คุณยศยิ่ง sec.32) GLAN11044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ (อ.บุณิกา คุณยศยิ่ง sec.28) GLAN11044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ (อ.บุณิกา คุณยศยิ่ง sec.8 (เสาร์-อาทิตย์)) GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) GSCI22014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ)

2/2559


GLAN11031 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ (อาจารย์กนิษฐ์ ดีหนอ ) GLAN11044 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ (อาจารย์กนิษฐ์ ดีหนอ อาจารย์ลลิดา วิบูลวัชร และอาจารย์พรรษกร ชาตรีภิญโญ) GSCI11024 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (นายชัยทัศน์ เกียรติยากุล ) GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อาจารย์จันทร์สุดา คำขัต) GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.ศิริจันทร์ อุปาละ, อ.จันทร์สุดา ค าขัติ, อ.วีรวรรณ จันทร์ทอง) GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อาจารย์จันทร์สุดา คำขัต) GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อาจารย์พิษณุ สุขประเสริฐ, อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ ) GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อาจารย์พิษณุ สุขประเสริฐ, อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละ) GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ จันทร์ทอง)

2/2560


GHUM2102 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญา (อ.อนุรักษ์ แท่นทอง) GHUM2205 การพัฒนาบุคลิกภาพ (ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ ) GLAN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ () GLAN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ () GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ () GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ () GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) GSCI22014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) GSOC2203 มนุษย์กับเศรษฐกิจ (อ.กันตา ตันนิยม) GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ) GSOC22044 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ () GSOC2403 มนุษย์กับเศรษฐกิจ (อ.กันตา ตันนิยม) GSOC2404 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ) GSOC24041 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ ()

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-885393