สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      

มคอ.3


1/2559


GHUM11031 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต (อาจารย์ศรีสุรางค์ ศรีสุกรี ) GHUM22044 สุนทรียภาพของชีวิต () GSCI11011 การคิดและการตัดสินใจ (อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต ) GSCI11024 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์) GSCI21011 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ และได้รับการอบรมด้านการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว) GSCI21024 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน (ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย ) GSOC11074 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต (อาจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจค าปัน )

1/2560


GHUM22054 การพัฒนาบุคลิกภาพ (ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ )

1/2561


GSOC2205 ศาสตร์พระราชา (สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป)

2/2559


GSCI11014 การคิดและการตัดสินใจ (อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต)

2/2560


GHUM11014 จิตตปัญญาศึกษา (รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส) GHUM2102 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตนตามหลักปรัชญา (อ.อนุรักษ์ แท่นทอง) GHUM22041 สุนทรียภาพของชีวิต () GHUM22054 การพัฒนาบุคลิกภาพ (ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ) GLAN11014 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (อาจารย์กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ) GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ (อ.วิเชษฐ์ สิงห์โต) GSCI11024 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์) GSCI22014 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ จันทร์ทอง) GSCI22034 การเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี) GSCI22034 การเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (อาจารย์ ดร.จีรภา ง่วนหอม) GSCI22034 การเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (อ.เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์) GSOC22034 มนุษย์กับเศรษฐกิจ (อ. กันตา ตันนิยม) GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (ผศ.ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ) GSOC22044 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (คณาจารย์ประจาและพิเศษ ภาควิชาบริหารธุรกิจ) GSOC24031 มนุษย์กับเศรษฐกิจ (อ. กันตา ตันนิยม)

3/2560


GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (อ.วีรวรรณ) GSOC2203 มนุษย์กับเศรษฐกิจ (อ.กันตา ตันนิยม) GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ (อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี) GSOC2403 มนุษย์กับเศรษฐกิจ (อ.กันตา ตันนิยม)

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-885393