GE-TQF ระบบกรอก มคอ.ออนไลน์ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Version 2.0
เข้าสู่ระบบเพื่อกรอก มคอ.

สามารถติดต่อขอรับรหัสเข้าใช้งานได้ที่สำนักงานฯ

มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับระบบ ติดต่อ 053 885 678


ภาคเรียนปัจจุบัน 1/2562


ปฏิทินการส่ง มคอ. ประจำปีการศึกษา 2562

มคอ. ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562
มคอ.3 24 มิถุนายน 2562 4 พฤศจิกายน 2562
มคอ.5 4 ธันวาคม 2562 15 เมษายน 2563

รายงานการส่ง มคอ.
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายวิชา มคอ.3 มคอ.5
2562 1 GEN 1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GEN 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GEN 1202 การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GEN 1303 ศาสตร์พระราชา ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GHUM1101 จิตตปัญญาศึกษา กำลังดำเนินการ ยังไม่ส่ง
2562 1 GHUM1102 ความจริงของชีวิต ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GHUM1103 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต กำลังดำเนินการ ยังไม่ส่ง
2562 1 GHUM2204 สุนทรียภาพของชีวิต 24 มิ.ย. 2562 ยังไม่ส่ง
2562 1 GHUM2205 การพัฒนาบุคลิกภาพ กำลังดำเนินการ ยังไม่ส่ง
2562 1 GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 28 ต.ค. 2562 ยังไม่ส่ง
2562 1 GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ 24 มิ.ย. 2562 ยังไม่ส่ง
2562 1 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 18 มิ.ย. 2562 < 1 ม.ค. 2513
2562 1 GSCI1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กำลังดำเนินการ ยังไม่ส่ง
2562 1 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 23 มิ.ย. 2562 ยังไม่ส่ง
2562 1 GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 10 เม.ย. 2562 ยังไม่ส่ง
2562 1 GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ กำลังดำเนินการ ยังไม่ส่ง
2562 1 GSCI2203 การเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี กำลังดำเนินการ ยังไม่ส่ง
2562 1 GSCI2204 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย กำลังดำเนินการ ยังไม่ส่ง
2562 1 GSOC1103 วิถีล้านนา ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GSOC1104 วิถีโลก ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GSOC1105 กฎหมายในชีวิตประจำวัน กำลังดำเนินการ ยังไม่ส่ง
2562 1 GSOC1106 การเมืองการปกครองไทย 6 ต.ค. 2562 ยังไม่ส่ง
2562 1 GSOC2102 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GSOC2201 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำลังดำเนินการ ยังไม่ส่ง
2562 1 GSOC2202 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
2562 1 GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ 23 มิ.ย. 2562 < 1 ม.ค. 2513
2562 1 GSOC2205 ศาสตร์พระราชา ยังไม่ส่ง ยังไม่ส่ง
มคอ.3 ฉบับสมบูรณ์
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายวิชา PDF
2562 1 GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2562 1 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2562 1 GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
2562 1 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ
2562 1 GHUM2204 สุนทรียภาพของชีวิต
2562 1 GSCI2102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
2562 1 GSOC1106 การเมืองการปกครองไทย
2562 1 GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2562 2 GLAN1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2562 2 GSCI2101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2562 2 GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2562 2 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2562 2 GSOC1106 การเมืองการปกครองไทย
2561 1 GSCI1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2561 1 GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
2561 1 GSCI2203 การเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
2561 1 GHUM2205 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2561 1 GSCI2204 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
2561 1 GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
2561 1 GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2561 1 GHUM1103 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2561 1 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2561 1 GLAN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ
2561 1 GHUM2204 สุนทรียภาพของชีวิต
2561 1 GHUM1101 จิตตปัญญาศึกษา
2561 1 GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ
2561 1 GSOC1106 การเมืองการปกครองไทย
2561 1 GHUM2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
2561 1 GSOC1104 วิถีโลก
2561 1 GSOC2203 มนุษย์กับเศรษฐกิจ
2561 1 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ
2561 1 GSCI2101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2561 1 GSOC1107 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
2561 2 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2561 2 GSCI1103 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
2561 2 GSCI1101 การคิดและการตัดสินใจ
2561 2 GHUM2205 การพัฒนาบุคลิกภาพ
2561 2 GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
2561 2 GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
2561 2 GSOC1106 การเมืองการปกครองไทย
2561 2 GLAN1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
2561 2 GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2561 2 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2561 2 GHUM1101 จิตตปัญญาศึกษา
2561 2 GHUM2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
2561 2 GHUM2204 สุนทรียภาพของชีวิต
2561 2 GHUM1103 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2561 2 GSCI2101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2561 2 GSOC1107 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
2561 3 GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
2561 3 GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2561 3 GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2561 3 GHUM1103 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
มคอ.5 ฉบับสมบูรณ์
ปีการศึกษา ภาคการศึกษา ภาค รายวิชา PDF
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GSCI2202 อาหารเพื่อสุขภาพ
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2561 1 ภาคเสาร์ - อาทิตย์ GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
2561 1 ภาคเสาร์ - อาทิตย์ GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
2561 1 ภาคเสาร์ - อาทิตย์ GLAN1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GLAN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะทางวิชาการ
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GHUM1101 จิตตปัญญาศึกษา
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GSCI2101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GHUM1103 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
2561 1 ภาคปกติ ป.ตรี GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2561 2 ภาคปกติ ป.ตรี GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
2561 2 ภาคปกติ ป.ตรี GHUM2203 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
2561 2 ภาคปกติ ป.ตรี GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2561 2 ภาคเสาร์ - อาทิตย์ GSCI2201 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2561 2 ภาคเสาร์ - อาทิตย์ GSCI2101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2561 2 ภาคปกติ ป.ตรี GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
2561 2 ภาคเสาร์ - อาทิตย์ GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
2561 3 ภาคปกติ ป.ตรี GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
2562 1 ภาคปกติ ป.ตรี GSOC2204 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
2562 1 ภาคปกติ ป.ตรี GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต