เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน | รายวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาศาสตร์พระราชา

รายวิชา GLAN-1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

รายวิชา GEN-1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

รายวิชา GLAN-1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

รายวิชา GSOC-2201 สังคมไทยกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง