ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไป

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไป
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน

Share:

การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560

 

การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560

Share: