ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

7 มิถุนายน 2561
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จัดประชุมผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครุ้งที่ 1/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2561 นี้ โดยมี อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผอ.สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

 

 

Share:

บุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมโครงการตลาดนัด KM

31 พฤษภาคม 2561
บุคลากร สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย
และเผยแพร่องค์ความรู้ในตลาดนัด KM
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชิียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

Share:

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
นำโดย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี,
อ.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ
ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ สำนักวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี ,
อ.สัติยะพันธ์ คชมิตร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

 

Share:

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
นำโดย อ.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั้วไปฯ
ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

 

Share:

การประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 / 2561

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครั้งที่ 1 / 2561
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป็นประธานการประชุม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ห้องรับแขก และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

 

 

Share:

การประชุมเพื่อพิจารณาการอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 / 2561

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

วันที่ 16 มีนาคม 2561
การกระชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 / 2561
โดยมี อ.สุรสิงห์ แสงโสด 
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

Share:

ประชุมกลั่นกรองเกรด คณะอนุกรรมการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
การประชุมกลั่นกรองเกรด คณะอนุกรรมการ
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 
โดยมี อ.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Share:

โครงการอบรมปฏิบัติการวัดผล ประเมินผล (ข้อสอบ คลังข้อสอบ) มคอ.3 มคอ.5

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการวัดผล ประเมินผล (ข้อสอบ คลังข้อสอบ) มคอ.3 มคอ.5
ณ ห้องประชุมศิริโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่ โดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา เป็นวิทยากร


แบบประเมินความพึงพอใจ
https://goo.gl/hkxD2y

 

กำหนดการและเอกสารประกอบการบรรยาย
https://goo.gl/A9Wxms

ภาพกิจกรรม
https://goo.gl/8HtofD

 

Share:

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) “Intelligence for Learning in Digital Age” ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย   (รองอธิการบดี) พร้อมด้วย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด (ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์) อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์) อาจารย์โกวิท จอมคำ (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์) และนางกัญชลี หมูฝั้น (นักวิชาการศึกษา สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์)  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) “Intelligence for Learning in Digital Age” ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป     อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า เวลา 09.15 – 10.15 น. ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Intelligence for GE” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และในเวลา 10.30 – 12.00 น. ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนและประเมินคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา   ธรรมถาวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.  ได้มีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย “Workshop” เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (แบ่งเป็นห้องย่อย 5 ห้องตามหัวข้อที่สนใจ) ได้แก่

1.       Innovative Innovation Education in Digital Age โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

2.       Digital Tools for Learning โดย อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.       การออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย อาจารย์ ดร.เดชรัต   สุขกำเนิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.       การเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงบนแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา โดย อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.       การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารประกอบการอบรม

http://gened.cmru.ac.th/upload/ge_kku_document.rar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

สำนักงาน กปร. ประชุมหารือแนวทางการประเมินผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

สำนักงาน กปร. โดย นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะกรรมการ ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

Share: