ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GE Show & Share ประจำปี 2562

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ พร้อมด้วย อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา และนางกัญชลี หมูฝั้น หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GE Show & Share ประจำปี 2562 ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
– กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง GL218 อาคารพจน์ สารสิน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– กิจกรรมที่ 2 การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปยุค Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง GL315 อาคารพจน์ สารสิน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้

Share:

ประชุมพิจารณา (ร่าง)รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน
เข้าร่วม “การประชุมพิจารณา(ร่าง)รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ” กับ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร.
นายไพรัช ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
และคุณศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล และคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Share:

ประชุมนำเสนอผลการประเมินโครงการพัฒบาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อ้ันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ และ
คุณศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร. พร้อมคณะกรรมการ
ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการประเมินโครงการพัฒบาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อ้ันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และ ประชาชนทุกภาคส่วน

Share:

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ เข้ารดน้ำดำหัว อธิการบดี และ รองอธิการบดี

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ ประกอบพิธีดำหัวท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี และท่าน ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2562

 

   

 

 

 

 

 

Share:

ดำหัวผู้อำนวยการสำนักงานฯ

บุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ร่วมกันประกอบพิธีดำหัว อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2562

 

Share:

เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อ.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ
เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในรายวิชาศาสตร์พระราชา

Share:

เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
นำโดย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี,
อ.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ
ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน)
โดยมี รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

Share:

สนง.ศึกษาทั่วไปฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบุตรชายของ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี ฯ

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

17 มกราคม 2562
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายชนวีร์ มณีโกศล
บุตรชายของ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ณ ศาลา 4 วัดป่าแพ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Share:

มอบกระเช้าของขวัญและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย

 

27 ธันวาคม พ.ศ.2561 อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมกับบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ มอบกระเช้าของขวัญและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่
ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Share:

มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 ธันวาคม พ.ศ.2561
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมกับบุคลากรสำนักงาน ฯ มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Share: