ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Share:

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงงาน ปปช.) ในโอกาสเข้าหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (Anti – Corruption Education)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์คณะกรรมการบริหารรายวิชาการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และบุคลากรสำนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร นำโดย รศ.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ ปปช. คุณประจักษ์ สุภาวรธรรม ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา และบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงงาน ปปช.) ในโอกาสเข้าหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (Anti – Corruption Education) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ในภาพอาจจะมี 11 คน, สถานที่ในร่ม

 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

 

Share:

การประชุมนำเสนอร่างรายงานติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 มีนาคม 2563

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน
เข้าร่วม การประชุมนำเสนอร่างรายงานติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ

นายวัชระ หัศภาค ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล และคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Share:

เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี

Share:

เทศกาลส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563

เทศกาลส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และต้อนรับหน่วยงานต่างๆที่มาสวัสดีปีใหม่ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Share:

ติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา บ้านอาโจ้(หย่อมบ้านปางบอน) ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน
อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน
เข้าติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ บ้านอาโจ้ (หย่อมบ้านปางบอน) ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562

 

Share:

ติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน

เข้าติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2562

 

Share:

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงาน กปร.

เมื่อวันที่ 11 กันายน 2562
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ให้เป็นวิทยากรและบรรยาย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะ เพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวข้อ “กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความารถ และทักษะเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการอบรมนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของสำนักงาน กปร.เข้ารับฟังการบรรยาย
ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

 

 

 

Share:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ

วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ
“นวัตกรรมด้านการศึกษาในยุค Disruptive Innovation”
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
โดยมี อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรการอบรม

 

Share:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร การวัดผล และการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ รายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร การวัดผล และการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ รายวิชาศึกษาทั่วไป ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หัวข้อ “การวัดผลการเรียนรู้ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ โดยมี ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรการอบรม

 

เอกสารประกอบการอบรม

 

Share: