เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ | สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ

แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติการ

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน

แผนบริหารความเสี่ยง

รายงานการควบคุมภายใน

รายงานประจำปี

ผลการดำเนินโครงการ