Articles posted by Thaksin Moonping

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงงาน ปปช.) ในโอกาสเข้าหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (Anti – Corruption Education)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์คณะกรรมการบริหารรายวิชาการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และบุคลากรสำนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร นำโดย รศ.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ ปปช. คุณประจักษ์ สุภาวรธรรม ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา และบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงงาน ปปช.) ในโอกาสเข้าหารือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา (Anti – Corruption Education) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ในภาพอาจจะมี 11 คน, สถานที่ในร่ม

 

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม

 

Share:

การประชุมนำเสนอร่างรายงานติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 มีนาคม 2563

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน
เข้าร่วม การประชุมนำเสนอร่างรายงานติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ

นายวัชระ หัศภาค ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล และคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Share:

สนง.ศึกษาทั่วไปฯ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบุตรชายของ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี ฯ

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

17 มกราคม 2562
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายชนวีร์ มณีโกศล
บุตรชายของ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ณ ศาลา 4 วัดป่าแพ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Share:

การประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณายกร่างหลักสูตร 4 ท่าน ได้แก่
1. รศ.สุภาพ ณ นคร สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รศ.พิษณุ เจียวคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. คุณพรชัย จิตรนวเสถียร
4. คุณโกศล ปราคำ
ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก
Share:

การประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 16 ตุลาคม 2561
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ
เป็นประธานการประชุมอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างดี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังกิน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่ม คลิก

Share:

ประชุมร่วมกับ ผวจ.เชียงใหม่ เรื่องผลการดำเนินงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

วันที่ 20 กันยายน 2561
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ
และอาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าร่วมประชุม กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากสำนักงาน กปร.
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานการประเมินผล โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

Share:

การประชุมพิจารณาข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 29 ส.ค. 2561
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในฐานะหัวหน้าหัวหน้าคณะทำงานการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พร้อมกับบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาข้อมูล รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ณ ห้องประชุม 1 อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ โดย กองติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร.
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรภาคีเครือข่ายในอำเภอสันกำแพงเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

Share:

ให้การต้อนรับกองติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร.

วันที่ 10 สิงหาคม 2561
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ
คุณศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร. พร้อมคณะกรรมการ
ในการติดตามผลการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

Share:

การประชุมวิชาการระดับประเทศ ด้านการศึกษาทั่วไป 2561

การประชุมวิชาการระดับประเทศ ด้านการศึกษาทั่วไป 2561

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผอ.สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ
และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับประเทศ ด้านการศึกษาทั่วไป
หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0”
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/genedcmru/posts/1734762736560812

 

Share:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา

21 มิถุนายน 2561
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยมี รศ.สนิท สัตโยภาส เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

Share: