Articles posted by admin

สำนักงาน กปร. ประชุมหารือแนวทางการประเมินผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

สำนักงาน กปร. โดย นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะกรรมการ ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

Share:

การประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไป

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไป
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน

Share:

การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560

 

การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560

Share: