Articles posted by admin

กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาความเป็นราชภัฏเชียงใหม่

นักศึกษารายวิชา GEN 1301 ความเป็นราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563

เข้าฟังบรรยาย​เรียนรู้ด้านศาสนา​ ศิลป​วัฒนธรรม​ล้านล้านนา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

Share:

รายวิชา GSOC1103 วิถีล้านนา โดยอาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

รายวิชา GSOC1103 วิถีล้านนา โดยอาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษารายวิชาวิถีล้านนา เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาล้านนา และโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ในภาคเหนือ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนต่อมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

Share:

รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1

รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยการประสานงานของอาจารยู้ประสานงานรายวิชาคือ อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโกวิท จอมคำ และน้อง ๆ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 วัน ได้แก่
1.วัน อาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2563
2.วัน พุธ ที่ 16 กันยายน 2563
3.วัน พุธ ที่ 23 กันยายน 2563
4.วัน เสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563
ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

Share:

นักศึกษารายวิชา ความเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นักศึกษารายวิชา GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
ภาคเรียนที่ 1/2563 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยรายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้โดยเน้นการทำกิจกรรม (Active Learning) คุณลักษณะที่ดีของความเป็นพลเมือง การเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม จิตอาสากับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนภาคสนาม การจัดทำโครงงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
– โครงการพัฒนาชุมชนบ้านกาดฮาว โรงเรียนบ้านกาดฮาว

– Save walk way (วัดผาลาด)

Share:

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Share:

นักศึกษารายวิชาศาสตร์พระราชา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

รายวิชาศาสตร์พระราชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
นำนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในสัปดาห์ที่ 7 และ 8 ของการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธ.ค. 2562

Share:

เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี

Share:

เทศกาลส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563

เทศกาลส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และต้อนรับหน่วยงานต่างๆที่มาสวัสดีปีใหม่ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Share:

ติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา บ้านอาโจ้(หย่อมบ้านปางบอน) ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน
อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน
เข้าติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ บ้านอาโจ้ (หย่อมบ้านปางบอน) ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562

 

Share:

ติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน

เข้าติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2562

 

Share: