Articles posted by admin

นักศึกษารายวิชาศาสตร์พระราชา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

รายวิชาศาสตร์พระราชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
นำนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในสัปดาห์ที่ 7 และ 8 ของการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธ.ค. 2562

Share:

เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี

Share:

เทศกาลส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563

เทศกาลส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ 2563
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ นำโดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงาน เข้าสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และต้อนรับหน่วยงานต่างๆที่มาสวัสดีปีใหม่ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Share:

ติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา บ้านอาโจ้(หย่อมบ้านปางบอน) ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน
อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน
เข้าติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ บ้านอาโจ้ (หย่อมบ้านปางบอน) ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2562

 

Share:

ติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน

เข้าติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณ บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2562

 

Share:

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงาน กปร.

เมื่อวันที่ 11 กันายน 2562
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ให้เป็นวิทยากรและบรรยาย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะ เพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวข้อ “กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความารถ และทักษะเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการอบรมนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของสำนักงาน กปร.เข้ารับฟังการบรรยาย
ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

 

 

 

Share:

นักศึกษา เข้าร่วมวันสุขโลกุตระ ณ ชมรมมังสวิรัติ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นักศึกษาที่เรียนรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

ได้เข้าร่วมตักบัตร วันสุขโลกุตระ รวมทั้งฟังเทศน์

ณ ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

 

Share:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ

วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ
“นวัตกรรมด้านการศึกษาในยุค Disruptive Innovation”
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
โดยมี อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรการอบรม

 

Share:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร การวัดผล และการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ รายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร การวัดผล และการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ รายวิชาศึกษาทั่วไป ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หัวข้อ “การวัดผลการเรียนรู้ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ โดยมี ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรการอบรม

 

เอกสารประกอบการอบรม

 

Share:

เข้าร่วมการประชุมวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GE Show & Share ประจำปี 2562

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ พร้อมด้วย อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา และนางกัญชลี หมูฝั้น หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GE Show & Share ประจำปี 2562 ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
– กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง GL218 อาคารพจน์ สารสิน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– กิจกรรมที่ 2 การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปยุค Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง GL315 อาคารพจน์ สารสิน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้

Share: