โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ

วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพ การสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ
“นวัตกรรมด้านการศึกษาในยุค Disruptive Innovation”
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ
โดยมี อาจารย์ณัฐพัชร์ หลวงพล อาจารย์ประจำศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรการอบรม

 

Share: