โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร การวัดผล และการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ รายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร การวัดผล และการจัดทำข้อสอบที่มีคุณภาพ รายวิชาศึกษาทั่วไป ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หัวข้อ “การวัดผลการเรียนรู้ และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ โดยมี ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรการอบรม

 

เอกสารประกอบการอบรม

 

Share: