แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ

เรียน คณาจารย์ / ผู้ใช้บริการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ ทาง
เว็บไซต์ : http://gened.cmru.ac.th/ge2019/
Facebook : https://www.facebook.com/genedcmru/
และหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ครับ

Share: