เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อ.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ
เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนในรายวิชาศาสตร์พระราชา

Share: