เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
นำโดย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี,
อ.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ
ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บางเขน)
โดยมี รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

Share: