เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานการประเมินผล โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 กันยายน 2561
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และอาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานการประเมินผล โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Share: