เข้าร่วมการประชุมวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GE Show & Share ประจำปี 2562

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ พร้อมด้วย อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา และนางกัญชลี หมูฝั้น หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GE Show & Share ประจำปี 2562 ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
– กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง GL218 อาคารพจน์ สารสิน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– กิจกรรมที่ 2 การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปยุค Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง GL315 อาคารพจน์ สารสิน สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้

Share: