สำนักงาน กปร. ประชุมหารือแนวทางการประเมินผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

สำนักงาน กปร. โดย นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะกรรมการ ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

Share: