รายวิชา GSOC1103 วิถีล้านนา โดยอาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

รายวิชา GSOC1103 วิถีล้านนา โดยอาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ อาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษารายวิชาวิถีล้านนา เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาล้านนา และโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ในภาคเหนือ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนต่อมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

Share: