รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1

รายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยการประสานงานของอาจารยู้ประสานงานรายวิชาคือ อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโกวิท จอมคำ และน้อง ๆ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 วัน ได้แก่
1.วัน อาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2563
2.วัน พุธ ที่ 16 กันยายน 2563
3.วัน พุธ ที่ 23 กันยายน 2563
4.วัน เสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563
ณ ยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

Share: