มอบกระเช้าของขวัญและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย

 

27 ธันวาคม พ.ศ.2561 อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมกับบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ มอบกระเช้าของขวัญและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่
ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Share: