ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงาน กปร.

เมื่อวันที่ 11 กันายน 2562
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ให้เป็นวิทยากรและบรรยาย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะ เพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวข้อ “กระบวนการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความารถ และทักษะเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยการอบรมนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากร ของสำนักงาน กปร.เข้ารับฟังการบรรยาย
ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

 

 

 

Share: