ประชุมพิจารณา (ร่าง)รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาพัฒนาชุมชน อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน
เข้าร่วม “การประชุมพิจารณา(ร่าง)รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ” กับ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร.
นายไพรัช ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
และคุณศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล และคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Share: