ประชุมนำเสนอผลการประเมินโครงการพัฒบาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อ้ันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ และ
คุณศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล สำนักงาน กปร. พร้อมคณะกรรมการ
ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการประเมินโครงการพัฒบาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง อ้ันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และ ประชาชนทุกภาคส่วน

Share: