นักศึกษารายวิชา ความเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นักศึกษารายวิชา GEN 1306 ความเป็นพลเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
ภาคเรียนที่ 1/2563 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยรายวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้โดยเน้นการทำกิจกรรม (Active Learning) คุณลักษณะที่ดีของความเป็นพลเมือง การเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม จิตอาสากับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนภาคสนาม การจัดทำโครงงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
– โครงการพัฒนาชุมชนบ้านกาดฮาว โรงเรียนบ้านกาดฮาว

– Save walk way (วัดผาลาด)

Share: