นักศึกษารายวิชาศาสตร์พระราชา เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

รายวิชาศาสตร์พระราชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
นำนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และนวัตกรรมด้านพลังงานและเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ในสัปดาห์ที่ 7 และ 8 ของการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธ.ค. 2562

Share: