ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Share: