การประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไป

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไป
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน

Share: