การประชุมนำเสนอร่างรายงานติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 3 มีนาคม 2563

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน
อาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะทำงาน
เข้าร่วม การประชุมนำเสนอร่างรายงานติดตามโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ

นายวัชระ หัศภาค ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผล และคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รูปภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

Share: