โครงสร้างบุคลากร
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย

รองอธิการบดี

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ

นางกัญชลี หมูฝั้น

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วไป

นายจีรณัทย์ พานิชกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทักษิณ มูลพิงค์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจิรฐา ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางณัฐรดา ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป