บุคลากร
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย

รองอธิการบดี

อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ

นางกัญชลี หมูฝั้น

นักวิชาการศึกษา

นายจีรณัทย์ พานิชกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.จิรฐา ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายทักษิณ มูลพิงค์

นักวิชาการศึกษา

นางณัฐรดา ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป