ประชุมกลั่นกรองเกรด คณะอนุกรรมการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

 

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561
การประชุมกลั่นกรองเกรด คณะอนุกรรมการ
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 
โดยมี อ.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

  

  

โครงการอบรมปฏิบัติการวัดผล ประเมินผล (ข้อสอบ คลังข้อสอบ) มคอ.3 มคอ.5

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการวัดผล ประเมินผล (ข้อสอบ คลังข้อสอบ) มคอ.3 มคอ.5
ณ ห้องประชุมศิริโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่ โดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา เป็นวิทยากร

แบบประเมินความพึงพอใจ
https://goo.gl/hkxD2y

 

กำหนดการและเอกสารประกอบการบรรยาย
https://goo.gl/A9Wxms

ภาพกิจกรรม
https://goo.gl/8HtofD

 

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) “Intelligence for Learning in Digital Age” ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย   (รองอธิการบดี) พร้อมด้วย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด (ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์) อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์) อาจารย์โกวิท จอมคำ (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์) และนางกัญชลี หมูฝั้น (นักวิชาการศึกษา สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์)  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) “Intelligence for Learning in Digital Age” ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป     อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ในช่วงเช้า เวลา 09.15 – 10.15 น. ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Intelligence for GE” โดย

สำนักงาน กปร. ประชุมหารือแนวทางการประเมินผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

สำนักงาน กปร. โดย นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะกรรมการ ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

การประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไป

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารการจัดการศึกษา รายวิชาศึกษาทั่วไป
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน

การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560

 

การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560