มอบกระเช้าของขวัญและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย

 

27 ธันวาคม พ.ศ.2561 อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมกับบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ฯ มอบกระเช้าของขวัญและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่
ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 ธันวาคม พ.ศ.2561
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมกับบุคลากรสำนักงาน ฯ มอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานการประเมินผล โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 กันยายน 2561
อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์นิชธิมา บุญเฉลียว หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และอาจารย์เสกสรร ท้าวทุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานการประเมินผล โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุม 201 สำนักงาน กปร. กรุงเทพมหานคร

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ
เรื่อง “Digital Tools for Learning in Higher Education”
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อนุขา โสมาบุตร (อาจารย์ประจำภาคเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และ
อาจารย์ ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองื้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ สำนักงานฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้สอน ภายใต้โครงการ Integrity Education for Sustainable Development in Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี และอาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้สอน ภายใต้โครงการ Integrity Education for Sustainable Development in Thailand
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

                                           

 

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
นำโดย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี,
อ.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ
ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ สำนักวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี ,
อ.สัติยะพันธ์ คชมิตร ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

 

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
นำโดย อ.สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั้วไปฯ
ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี ผู้อำนวยการสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

 

โครงการอบรมปฏิบัติการวัดผล ประเมินผล (ข้อสอบ คลังข้อสอบ) มคอ.3 มคอ.5

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการวัดผล ประเมินผล (ข้อสอบ คลังข้อสอบ) มคอ.3 มคอ.5
ณ ห้องประชุมศิริโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่ โดย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา เป็นวิทยากร

แบบประเมินความพึงพอใจ
https://goo.gl/hkxD2y

 

กำหนดการและเอกสารประกอบการบรรยาย
https://goo.gl/A9Wxms

ภาพกิจกรรม
https://goo.gl/8HtofD

 

เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) “Intelligence for Learning in Digital Age” ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย   (รองอธิการบดี) พร้อมด้วย อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด (ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์) อาจารย์ปริญญา สำราญบำรุง (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์) อาจารย์โกวิท จอมคำ (อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์) และนางกัญชลี หมูฝั้น (นักวิชาการศึกษา สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์)  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ การศึกษาทั่วไป (ระดับภูมิภาค) “Intelligence for Learning in Digital Age” ณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป     อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ในช่วงเช้า เวลา 09.15 – 10.15 น. ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Intelligence for GE” โดย

สำนักงาน กปร. ประชุมหารือแนวทางการประเมินผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

สำนักงาน กปร. โดย นางศศิพร ปาณิกบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะกรรมการ ประชุมหารือแนวทางการประเมินผลโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ อาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ