ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

ศึกษาดูงาน ฝ่ายบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
นำโดย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี
อ.สุรสิงห์ แสงโสด
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ
ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยมี รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)