โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เทคนิคการสอน และการใช้สื่อ
เรื่อง “Digital Tools for Learning in Higher Education”
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อนุขา โสมาบุตร (อาจารย์ประจำภาคเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และ
อาจารย์ ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองื้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว