ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี และอาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้สอน ภายใต้โครงการ Integrity Education for Sustainable Development in Thailand
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร