โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา

21 มิถุนายน 2561
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยมี รศ.สนิท สัตโยภาส เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ ชั้น 5 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

 

ผู้อำนวยการ สำนักงานฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้สอน ภายใต้โครงการ Integrity Education for Sustainable Development in Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี และอาจารย์สุรสิงห์ แสงโสด ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป
เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้สอน ภายใต้โครงการ Integrity Education for Sustainable Development in Thailand
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร